Svest o značaju zaštite zdravlja zaposlenih i bezebdnosti na radu sve više dolazi do izražaja u poslovnom svetu, zajedno sa jačanjem svesti o značaju ljudskih resursa i njihovom doprinosu vrednosti organizacije. Veliki doprinos u jačanju ove svesti su imale državne institucije i važeći zakoni, koji se odnose direktno na zaštitu zdravlja zaposlenih i bezbednost na radu. Međutim, za efikasno primenjivanje zakona iz oblasti bezbednosti na radu i drugih neophodnih mera zaštite, pojavila se potreba za sistemom upravljanja koji bi, po ugledu na druge upravljačke sisteme, obezbeđivao primenu svih neophodnih mera za bezbednost na radu i bio neka vrsta nadzora koji štiti, kako radnike, tako i same organizacije.

Dakle, kad je reč o bezbednosti na radu, organizacijama je bio potreban „anđeo čuvar“ , koji se konačno 2007 godine pojavio kao standard, poznat po nazivu OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), a prevodi se kao: sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Cilj sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu je da se nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisani rizik i da se na taj način bolje zaštite zaposleni i obezbedi kontinuitet poslovanja.

Standard OHSAS 18001 je primenjiv na sve orgnizacije, koje žele da uspostave efikasan sistem koji štiti njihove zaposlene od svih identifikovanih rizika na radnom mestu i koje žele da:

uspostave sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoscu na radu, da bi eliminisale ili svele na minimum rizik za zaposlene i druge zainteresovane strane, koje mogu biti izložene OH&S rizicima proisteklim iz njenovih aktivnosti,

primene, održavaju i kontinualno poboljšavaju sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoscu na radu,

osiguraju usaglašenost sa zakonskim zahtevima i sopstvenom politikom zastite zdravlja i bezbednosti na radu,

demonstriraju drugima ovu usaglašenost,

zatraže sertifikaciju/registraciju svog sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoscu na radu od strane eksterne organizacije.

Standard OHSAS 18001 je standard namenjen za ocenjivanje zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u kome se opisuju zahtevi za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu organizacije i koristiti se za sertifikaciju. Proveru primene ovog standarda vrše sertifikaciona tela, koja nakon pozitivne ocene, izdaju sertifikat o usaglašenosti.

Ovaj standard je u potpunosti kompatibilan sa standardom ISO 9001 i standardom ISO 14001, i stoga se veoma jednostavno integriše sa ovim standardima.

Primena standarda OHSAS 18001 nije zakonski uslovljena, ali mnogo puta predstavlja neophodnost, pogotovo u organizacijama, čije se delatnosti smatraju visokorizičnim i gde je bez efikasnog sistema zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih, nemoguće obezbediti bezbedne uslove za rad. Kod organizacija koje se pridržavaju zakonskih zahteva i koje preventivno koriste standard OHSAS, kao alat za postizanje maksimalne bezbednosti na radnom mestu, primećeno je znatno smanjenje incidenata i akcidenata. Ove organizacije su u velikoj tržišnoj prednosti, zato što lakše zadobijaju poverenje svojih klijenata, jer preduzimaju sve mere zaštite na radu, imaju minimalan procenat incidenata i akcidenata, nemaju izrečene kaznene mere od strane nadležnih organa i nemaju nagativan publicitet.

Ukoliko organizacija primenjuje standard OHSAS 18001, klijenti su sigurni da neće biti zastoja i kašnjenja sa ugovorenim poslovima zbog neželjenih posledica po zdravlje i bezbednost zaposlenih, istraživanja nadležnih organa, preuzimanja odgovornosti za nesrećni slučaj i dr.